Všeobecné informácie o infraštruktúre verejných k¾úèov v prostredí Slovak Telekom, a.s.

V prostredí Slovak Telekom, a.s. sa na zabezpeèenie prístupu do informaèných systémov a ochranu elektronickej komunikácie používajú kryptografické prostriedky. Kryptografická ochrana informácií a komunikácie sa využíva najèastejšie v rámci týchto služieb:

  • overenie identity v rámci (vzdialeného) prístupu k prostriedkom a službám v prostredí sietí Slovak Telekom, a.s. (Remote Access),
  • šifrovanie a digitálny podpis elektronickej pošty,
  • zabezpeèenie dôvernosti, integrity a autenticity webovej komunikácie (SSL/TLS).

Infraštruktúra verejných k¾úèov podporuje kryptografické systémy založené, že technicky resp. procesne zabezpeèuje riešenie distribúcie a správy kryptografických k¾úèov. Infraštruktúra verejných k¾úèov pomáha rieši predovšetkým tieto problematické okruhy:

  • prepojenie kryptografických k¾úèov s identitou ich vlastníka,
  • spo¾ahlivá distribúcia kryptografických k¾úèov,
  • riešenie problému kompromitácie kryptografických k¾úèov.

Na tieto úèely využíva infraštruktúra verejných k¾úèov tzv. certifikáty. Certifikát je špeciálna dátová štruktúra, ktorá umožòuje prepoji kryptografické k¾úèe a identitu ich vlastníka. Certifikát okrem iného obsahuje:

  • údaje o jeho vlastníkovi napr. (meno, priezvisko, e-mail),
  • údaje o dobe použite¾nosti certifikátu,
  • údaje o jeho vydavate¾ovi (certifikaènej autorite).