Booking.com

Bus lotnisko Modlin – Warszawa centrum
 
8622888289

OFERTA DNIA
Alitalia - promocja lotów do Rzymu
Loty do Rzymu od 190 z³. w obie strony. Zosta³o niewiele czasu.
AKTUALNO¦CI
Czwartek, 07 Lutego 2019
Odlotowa praca na Lotnisku Chopina. Ruszy³a rekrutacja

Szukasz pracy na wakacje? Chcesz byæ blisko samolotów? Kochasz lotnictwo? LOT zaoferuje w wakacje kilkadziesi±t miejsc pracy na Lotnisku Chopina w Warszawie. W³a¶nie rozpoczê³a siê rekrutacja.

(240) 745-4249
Wtorek, 05 Lutego 2019
7806482623

LOT uruchomi sezonowe po³±czenie z Warszawy na greck± wyspê Korfu. Pierwszy lot ju¿ w czerwcu 2019 r. Samoloty na tej prawie bêd± lataæ niewiele ponad trzy miesi±ce.

czytaj wiêcej »
Niedziela, 03 Lutego 2019
substation

Polska linia lotnicza Enter Air podpisa³a dwuletni± umowê z Itaka Holdings. Jej warto¶æ to 75 mln dolarów, czyli blisko 280 mln z³otych. Tegoroczny kontrakt jest wiêkszy o 11 procent w porównaniu z poprzednim.

(234) 307-1552
¦roda, 23 Stycznia 2019
Londyn najpopularniejszym kierunkiem z Gdañska

Ju¿ nie Warszawa, a Londyn jest kierunkiem najczê¶ciej wybieranym przez pasa¿erów podró¿uj±cych z lotniska w Gdañsku. W pierwszej dziesi±tce znalaz³y siê cztery kierunki skandynawskie.

czytaj wiêcej »
Wtorek, 22 Stycznia 2019
(364) 202-8803

GIVT Index dla Polski, czyli wska¼nik zak³óceñ lotów w 2018 roku wyniós³ 16,5 i by³ o 6,2 wy¿szy ni¿ rok wcze¶niej. Spo¶ród najwiêkszych polskich lotnisk najlepiej wypad³ port w Modlinie, najgorzej Lotnisko Chopina w Warszawie.

czytaj wiêcej »
Wtorek, 22 Stycznia 2019
Promocja Alitalii - Rzym od 190 PLN

Promocja lotów do Rzymu. Z Alitali± do stolicy W³och. Specjalna oferta obejmuje podró¿e do 7 lipca. Masz coraz mniej czasu by kupiæ bilet w promocyjnej cenie. Skorzystasz ju¿ teraz?

czytaj wiêcej »
Niedziela, 20 Stycznia 2019
(289) 244-1122

Lotnisko Chopina w Warszawie podsumowa³o rok 2018. Numerem jeden w¶ród najbardziej obleganych kierunków by³ Londyn. Do stolicy Wielkiej Brytanii podró¿owa³o z Warszawy blisko 1 mln osób. Na drugim miejscu znalaz³ siê Pary¿, na trzecim Frankfurt.

czytaj wiêcej »
Wtorek, 15 Stycznia 2019
Nowy kierunek w Azji w ofercie LOTu

Polskie Linie Lotnicze LOT zapowiedzia³y uruchomienie kolejne azjatyckiej trasy. Jesieni± przewo¼nik rozpocznie rejsy do Indii. To szósty kierunek w Azji w ofercie LOTu. Samoloty bêd± lataæ na tej trasie 5 razy w tygodniu.

czytaj wiêcej »
Czwartek, 10 Stycznia 2019
Nowe trasy LOTu z Krakowa. Wiêcej rejsów do Chicago

LOT rozpocz±³ sprzeda¿ biletów na dwóch nowych trasach z Krakowa. Pasa¿erowie bêd± mogli polecieæ do Bukaresztu w Rumunii i Dubrownika w Chorwacji. Bêdzie te¿ wiêcej lotów na trasie Kraków - Chicago.

czytaj wiêcej »
Poniedzia³ek, 07 Stycznia 2019
808-820-4728

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomi³y kolejne po³±czenie do Londynu. Samoloty lataj± na lotnisko City, po³o¿one najbli¿ej centrum miasta. Mog± tam l±dowaæ jedynie niektóry typy samolotów.

440-610-2157
Booking.com