banner

Historia

peromelus

           Rok 1947 przyniós³ radosn± wie¶æ mieszkañcom tutejszych wiosek o maj±cej powstaæ na ich terenie nowej szkole. Obywateli okolicznych wiosek nurtowa³a my¶l; gdzie i jaka powstanie szko³a. Kiedy zjecha³ starosta z in¿ynierem, ludno¶æ Trzebniowa,Gorzkowa Nowego i Ludwinowa ubiega³a siê o pierwszeñstwo w budowie szko³y. Po wielu k³opotach (poniewa¿ ka¿da wioska twierdzi³a, ¿e u nich przys³uguje budowa nowej szko³y) wybrano teren w wiosce Ludwinów, le¿±cej na równej odleg³o¶ci od najwiêcej oddalonych wiosek maj±cych nale¿eæ do obwodu tej szko³y. Na posiad³o¶ci Maci±gów wymierzono teren oraz so³tys tej wioski Tyrek Franciszek wraz z mieszkañcami wioski przyrzekli zamieniæ teren pod plac szkolny na posiad³o¶æ ogóln± wsi dla spadkobierców Maci±ga Franciszka. Rozpoczêto mozoln± pracê nad budow± w¶ród olbrzymich trudno¶ci komunikacyjnych (brak bitej drogi) i braku wody. Mieszkañcy Ludwinowa i okolicznych wiosek zapisali siê z³ot± kart± pracy w budowie nowej szko³y.


Rok 1949/50


           Prace jeszcze nie zosta³y ca³kowicie ukoñczone, a ju¿ zjechali pierwsi mieszkañcy szko³y, dzieci z miasta na kolonie letnie. Prace wykoñczono w¶ród rozbrzmiewaj±cego gwaru i u¶miechu dzieciêcego. W koñcu sierpnia zjecha³o grono pedagogiczne sk³adaj±ce siê z kierownika Romanowskiego Kazimierza, Pani Grzegorzewskiej, Pana P³atkowskiego Stanis³awa, Pani Mañko Janiny. Prace rozpoczêto w bardzo trudnych warunkach materialnych. Wo¼nym szko³y zosta³ Pan Mesjasz Jan, obywatel Ludwinowa. Zwieziono ³awki piêcio i czteroosobowe z jednoklasówek w Gorzkowie Nowym, Trzebniowie oraz kilka starych krzese³, dwa sto³y, dwie szafy chwiej±ce siê oraz dwie tablice. Takie by³o pocz±tkowe umeblowanie sal szkolnych. W piêknym budynku o du¿ych jasnych salach dziwny kontrast przedstawia³y meble. Kierownik ju¿ w pierwszym roku wszcz±³ starania o nowe meble i zaczêto dekoracje budynku papieroplastyk±. Po miesi±cu pracy miejsce P. Grzegorzewskiej zajê³a Pani Karolczyk Janina. M³ode grono pedagogiczne wziê³o siê rzetelnie do pracy. Trudno tu by³o mówiæ o dobrych wynikach nauczania przy takich trudno¶ciach materialnych. M³odzie¿ wiosn± po lekcjach wziê³a siê do usuniêcia gruzów wokó³ szko³y, by za³o¿yæ ogródek szkolny. Po takiej pracy pod koniec roku szkolnego z rado¶ci± stwierdzono, ¿e szko³a jakby podros³a na równym terenie i wygl±da³a okazalej. Wnêtrze jej w koñcu roku te¿ by³o piêknie ozdobione gazetkami i has³ami.


Rok 1965/66


           W roku tym do tutejszej szko³y uczêszcza³o 247 uczniów, a klas by³o 9 na co sk³ada³o siê 7 w szkole w Ludwinowie i 2 w filii w Gorzkowie, pracê tu podjê³a Pani Jasiñska Zofia. Oprócz niej w tutejszej szkole pracuj± nastêpuj±ce osoby: kierownik szko³y E. Madej, wraz z Józef± Madej, Pañstwo Stanis³aw i Maria Muchowie, Zofia Mesjasz, Tadeusz Maci±gowski i J. Kieras.


Rok 1966/67


           W tym roku szkolnym reforma szkolna objê³a wszystkie klasy szko³y podstawowej. Do szko³y podstawowej przyby³a jeszcze jedna klasa, klasa VIII. W zwi±zku z tym powiêkszy³o siê grono tutejszej szko³y, przyby³a Pani Anna Kowalczyk.


Rok 1967/68


           Do szko³y przyby³o du¿o pomocy naukowych, uruchomiono pracownie fizyko-chemiczn±. Szko³a w czasie wakacji zosta³a kapitalnie odmalowana i usuniêto wadliw± instalacje odgromow± i elektryczn±.

Rok 1969/70


           W roku szkolnym otwarta zosta³a ¶wietlica, która ma pe³niæ g³ównie czynno¶ci opiekuñczo-wychowawcze, oraz pomagaæ uczniom s³abym i zaniedbanym w nauce.


Rok 1970/71


           W salach w okresie zimy jest bardzo zimno, co równie¿ utrudnia normaln± pracê szko³y. Kierownictwo szko³y czyni starania o ¶rodki na za³o¿enie centralnego ogrzewania. I ju¿ w 1971r za³o¿ono w szkole centralne ogrzewanie, co polepszy³o warunki pracy nauczycieli i m³odzie¿y. Palaczem by³ Magiera Stanis³aw, dokonano równie¿ remontu. Szko³a jest lepiej zaopatrzona w pomoce naukowe.


Rok 1971-74


           Nauczyciele wychowania fizycznego wci±¿ maj± pewne trudno¶ci ze wzglêdu na brak dzia³ki i boisk do wychowania fizycznego. W 1972 zosta³ u³o¿ony chodnik przed szko³± przy ulicy. W pracach tych du¿± pomoc okazali rodzice i m³odzie¿ szkolna, oraz pracownicy obs³ugi szko³y. Du¿± pomoc w tych sprawach okaza³ przewodnicz±cy Gromadzkiej Rady Narodowej Ob. Eugeniusz Szczepañczyk.


Rok 1974/75


           W okresie wiosny zosta³a za³atwiona sprawa z podwórkiem szkolnym. W miesi±cu czerwcu 1975r rozpoczêto budowê ogrodzenia dzia³ki szkolnej przez Rolnicz± Spó³dzielniê w Mzurowie - prace te nie zosta³y jednak zakoñczone.


Rok 1975/76


           Dyrekcja szko³y czyni dalsze starania o dokonanie ogrodzenia dzia³ki szkolnej i jej zagospodarowania. W okresie letnim umowê podpisa³ zak³ad Wodoci±gów z Czêstochowy, zobowi±zuj±c siê do przeprowadzenia remontu szko³y i zagospodarowania jej otoczenia. W 1976r wybudowano 2 boiska w tym jedno asfaltowe.


Rok 1981/82


           Dyrektor Szko³y Eugeniusz Madej zostaje wybrany sekretarzem gminnym PZPR i rezygnuje z pracy w szkole. Dyrektorem szko³y zostaje Józefa Madej.


Rok 2002-2009


           1 wrze¶nia 2002r. przyniós³ wiele zmian, Dyrektorem Szko³y zosta³a mgr. Ewa Golibroda, wybrana w konkursie, który odby³ siê w Urzêdzie Gminy Niegowa. Pani Dyr. podjê³a starania, by wyremontowaæ gruntownie budynek, upiêkszyæ teren oraz doposa¿yæ sale lekcyjne i kuchniê. Dziêki staraniom uzyska³a sponsorów oraz zaanga¿owa³a ¶rodowisko lokalne w pracê na rzecz szko³y. Otrzyma³a dotacjê od Gminnego O¶rodka Pomocy Spo³ecznej, dziêki czemu szko³a mog³a zostaæ wyposa¿ona w now± kuchniê. Rozpoczêto pracê wokó³ budynku szko³y, posadzono nowe krzewy, wyciêto chore drzewa i upiêkszono otoczenie. Gdy prace na zewn±trz zosta³y zakoñczone, rozpoczêto remont w ¶rodku. Pomalowano m .in. klatki schodowe, korytarze, sale, wykonano obudowy kaloryferów, doposa¿ono pracownie, pozyskano nowe meble. Ze wzglêdu na brak sali komputerowej, w porozumieniu Pani Dyrektor z P. Andrzejem Dziewi±tkowskim , dzieci z kl IV-VI w czasie ferii uczêszcza³y na zajêcia do Wy¿szej Szko³y Zarz±dzania w Czêstochowie. Wci±¿ trwa³y prace w szkole. Wzbogacono ksiêgozbiór biblioteki oraz wyposa¿ono salê informatyczn± w 4 komputery. Jednak generalny remont Szko³y Podstawowej w Ludwinowie odby³ siê od 1 sierpnia i trwa³ do 21 grudnia 2009r. Tak pisa³a o nas Gazeta Myszkowska:
/www.gazetamyszkowska.pl/articles/1458
2679636309
W czasie, gdy szko³a poddana by³a remontowi uczniowie uczyli siê w trudnych warunkach w Szkole Podstawowej w Bli¿ycach.


Szko³a przed remontem:

Szko³a 432-248-5741 4849474978

Szko³a po remoncie:

9725849869 Szko³a Szko³a


Kierownicy szko³y:

Romanowski Kazimierz
R. Cia³uch
Janina Karolczyk
p.o. J. Maci±g
Marian Po¶piech
Eugeniusz Madej

W roku 1972 pierwszym Dyrektorem szko³y zosta³ Eugeniusz Madej,
po nim Józefa Madej, a nastêpnie Ewa Golibroda.

Stronê ogl±daæ najlepiej w rozdzielczo¶ci 1024x768