(910) 308-2224 Yustaga unnoosed Cennik 6123071953 FAQ 9547893408 Testy Kontakt 9705249168

Firma Audiomatus za³o¿ona zosta³a w po³owie roku dwutysiêcznego w celu opracowania, a nastêpnie produkcji, audiofilskiego, impulsowego wzmacniacza audio. W ci±gu prawie czterech lat prac badawczo-rozwojowych zbudowali¶my kilkana¶cie modeli wzmacniaczy impulsowych - w tym cyfrowych. Przetestowali¶my w nich dostêpne do ewaluacji uk³ady steruj±ce. Zbudowali¶my tak¿e prototypy wzmacniaczy klasy D oparte na naszych w³asnych rozwi±zaniach uk³adowych.

Porównanie parametrów oraz liczne testy, znanych nam i dostêpnych komercyjnie, technologii budowy wzmacniaczy impulsowych audio, wykaza³y przewagê konstrukcji korzystaj±cych z rozwi±zañ ICEpower® nad innymi, w tym równie¿ stricte analogowymi, rozwi±zaniami. Wykonali¶my wiele pomiarów i "¶lepych" prób ods³uchowych. Wed³ug nas technologia ta umo¿liwia zbudowanie wzmacniacza najwy¿szej, audiofilskiej jako¶ci. Dokonali¶my wyboru.

Wzmacniacze do których budowy u¿yto elementów ICEpower® brzmi± lepiej od wzmacniaczy opartych na wielu innych koncepcjach uk³adowych. Jest to nie tylko nasza opinia. Podobne s± oceny u¿ytkowników oraz recenzentów testuj±cych takie urz±dzenia dla audiofilskich czasopism i stron internetowych. Publikowane wyniki testów wzmacniaczy wykonanych w tej technologii s± bardzo korzystne, czêsto entuzjastyczne. Nasze monobloki dwukrotnie otrzyma³y Nagrody Roku magazynu "High Fidelity". Tytu³em "BEST PRODUCT 2010" nagrodzony zosta³ stereofoniczny wzmacniacz mocy AS250.

Wielk± wagê przywi±zujemy do jako¶ci produkowanych przez nas urz±dzeñ, do ich brzmienia, niezawodno¶ci i trwa³o¶ci. Sprzedajemy je w cenie zapewniaj±cej, korzystny dla kupuj±cego, stosunek jako¶ci do ceny.Ostatnia aktualizacja: 2016.06.23 17:22
© Audiomatus 2004 - 2016


ICEpower® jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy Bang & Olufsen ICEpower a/s
i na tej witrynie zosta³ u¿yty wy³±cznie w celach informacyjnych.