Firma ZPH MAX zostala za³o¿ona w 1995 r. Jeste¶my producentem odzie¿y roboczej, reklamowej oraz dystrybutorem artyku³ów w bhp i chemii gospodarczej. Proponujemy kompleksow± obs³ugê - od projektu do dostawy. Wykonujemy logo firmowe metod± termodruku, sitodruku i haftu.

W naszej wzorcowni powstaj± modele, które s± wizytówk± ka¿dej firmy.

(980) 312-1104Do produkcji wykorzystujemy tkaniny o najwy¿szej jako¶ci, krajowe jak równie¿ renomowanych firm zachodnich. Prowadzimy produkcjê w oparciu o w³asne wzory oraz opracowywane na zlecenie klienta, z uwzglêdniem jego preferencji.

Kolejnym etapem naszego rozwoju by³o wdro¿enie Systemu Zarz±dzania Jako¶ci± ISO9001:2008 potwierdzonego certyfikatem TUV.

Zapraszamy do wspó³pracy.